Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

46603
Hôm nayHôm nay38
Tuần nàyTuần này278
Tháng nàyTháng này1574
Số khách trực tuyến 2
QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 06 năm 2016)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN

Căn cứ Quyết định số: 141/2006/QĐ-TT ngày 19 ngày 6 tháng 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;               

            Căn cứ vào Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh sinh viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

            Xét hồ sơ xin miễn môn học của HS-SV và đề nghị của P. ĐT & QLHV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho 36 sinh viên thuộc các bậc học: Cao đẳng, đại học khoá 2012, 2013, 2014, 2015 (22 sinh viên); Đại học liên thông khoá 2015 (14 sinh viên);

Điều 2. Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm liên quan và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

     KT. GIÁM ĐỐC

     PHÓ GIÁM ĐỐC

           

            Nơi nhận:

                  - Ban Giám đốc (báo cáo);

                  - Như điều 2;

                  - Website Trung tâm;

                  - Lưu: HC-TH, P. ĐT & QLHV.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh