Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

61481
Hôm nayHôm nay29
Tuần nàyTuần này69
Tháng nàyTháng này717
Số khách trực tuyến 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐƠN XIN GHÉP LỚP
MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Kính gửi:          - Ban Giám đốc Trung tâm GDQP – AN;

                                         - Phòng Đào tạo & QLHV.

Tôi tên: …………………………………………...; Ngày sinh: ……………………...........

Nơi sinh:.................................................................................................................................

Mã lớp: ………………; MSSV: …….....…….......; Số điện thoại liên hệ: …………..........

Khoa:   .......................................................................; Hệ đào tạo:..........................................

Trong quá trình học tôi còn nợ học phần: .............................................................................            

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám đốc Trung tâm, Phòng Đào tạo & QLHV đồng ý cho tôi tham gia học môn Giáo dục quốc phòng học phần ……………………. ..................

Cùng với lớp/nhóm ……………... …………, số tiết……........ số tín chỉ…...………........

Thời gian học: Từ ngày ……………….. đến ngày ………………….

Rất mong sự chấp thuận của Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh Sinh viên và giáo viên hướng dẫn. Tôi chân thành cảm ơn!

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN                          Trà Vinh, ngày …… tháng ……. Năm………

     Đồng ý cho ghép lớp                                                           Người viết đơn

       (Họ tên và chữ ký)                                                                              (Số ĐT liên lạc)

Ngày …… tháng…… năm…….                                             

Ý KIẾN CỦA TRUNG TÂM GDQP – ANSV

Ngày   …… tháng ……. Năm ……..

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh